Oferta publiczna akcji serii G i H

Podstawa prawna emisji:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467)
  • Uchwała nr 13/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.02.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji zwykłych imiennych serii H w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz akcji serii H, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki

Rodzaj papierów wartościowych wraz z liczbą głosów na WZA:
akcje zwykłe na okaziciela (seria G) i akcje zwykłe imienne (seria H), każda akcja uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Oznaczenie emisji papierów wartościowych:
akcje serii G, akcje serii H

Wartość nominalna 1 akcji:
10,00 zł

Informacja o zatwierdzeniu przez KNF prospektu emisyjnego:
Spółka nie miała obowiązku sporządzenia i publikacji prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 ust. 5 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE

Liczba akcji będących przedmiotem oferty prywatnej:
1.066.666

Cena emisyjna 1 akcji:
15,00 zł

Liczba akcji skutecznie subskrybowanych:
1.066.666

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego:
24.03.2023 r. 

 

 

Oferta publiczna akcji serii F

Podstawa prawna emisji:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
  • Uchwała nr 2/I/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18.04.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zmieniona Uchwałą nr 14/I/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2007 r.

Rodzaj papierów wartościowych wraz z liczbą głosów na WZA:
akcje zwykłe na okaziciela, każda akcja uprawnia do 1 głosu na WZA

Oznaczenie emisji papierów wartościowych:
akcje serii F

Wartość nominalna 1akcji:
10,00 zł

Informacja o zatwierdzeniu przez KNF prospektu emisyjnego:
decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13.09.2007 r. o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz decyzja KNF z dnia 28.09.2007 r. o zatwierdzeniu aneksu nr 1 do tego prospektu emisyjnego

Liczba akcji będących przedmiotem oferty publicznej:
2.879.134

Cena emisyjna 1 akcji:
15,00 zł

Liczba akcji skutecznie subskrybowanych:
2.879.134

Stopa redukcji:
88,49%

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego:
21.12.2007 r.

Harmonogram oferty
Ostatni dzień notowania akcji z prawem poboru 15.05.2007 r.
Dzień ustalenia prawa poboru 18.05.2007 r.
Pierwszy dzień notowania prawa poboru 17.09.2007r.
Ostatni dzień notowania prawa poboru 25.09.2007r.
Data rozpoczęcia subskrypcji 21.09.2007 r.
Data zakończenia subskrypcji 28.09.2007 r.
Data przydziału akcji 09.10.2007 r.
Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd :  Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS: 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach
BDO: 000017172