Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Szanowny Kliencie,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.
W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Fabrykę Obrabiarek RAFAMET S.A. Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z Fabryką Obrabiarek RAFAMET S.A.
Jednocześnie zapewniamy, że twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Klauzuli o ochronie danych osobowych”.

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A., ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska NIP 639-000-15-64, REGON 271577318, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000069588 (zwany dalej RAFAMET S.A.), jako administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane osobowe, dane osobowe Państwa pracowników i współpracowników.
Dane osobowe, o których mowa, to w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko, adres do kontaktu,
• firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko,
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
 
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
• realizacja umowy, której jesteście stroną, lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, której jesteście stroną (RODO, Art. 6 ust. 1 lit. b),
• marketing produktów i usług świadczonych przez Administratora, jako niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO, Art. 6 ust. 1 lit f),
• realizacji obowiązków RAFAMET S.A. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych (Art. 112 ust. 1 Ustawy o VAT, Art. 70 Ordynacji Podatkowej, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)
• ochrony praw RAFAMET S.A zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.
 
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
• w przypadku dokumentowania sprzedaży okres przechowywania wskazany jest w ustawie o VAT, Ordynacji Podatkowej i Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
• dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji działalności gospodarczej będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu, w którym wszelkiego rodzaju operacje gospodarcze i związane z nimi inne postępowania zostaną ostatecznie zakończone.

RAFAMET S.A może przekazać Państwa dane osobowe do przetwarzania w związku z realizacją w/w celów:
1. Podmiotom współpracującym z RAFAMET S.A w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT, analiz, działań marketingowych, polityki jakości, polityki bezpieczeństwa danych osobowych, firmom windykacyjnym itp., z którymi RAFAMET S.A ma zawartą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw RAFAMET S.A zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu RAFAMET S.A w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
W szczególności RAFAMET S.A może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy windykacyjne, audytorzy, itp. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z RAFAMET S.A umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami RODO i w tym celu.
2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim: w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 
RAFAMET S.A zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez RAFAMET S.A i / lub przetwarzających dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i RAFAMET S.A.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, jako osoby, których dane dotyczą, macie Państwo prawo do:
1. Żądania dostępu do swoich Danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od RAFAMET S.A potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. RAFAMET S.A dostarczy Państwu na żądanie zestawienie Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne zestawienia, o które zwrócą się Państwo, RAFAMET S.A może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
2. Sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"). Mają Państwo prawo żądania, o ile przepisy prawa nie nakazują innego postępowania, niezwłocznego usunięcia danych osobowych które Państwa dotyczą, a RAFAMET S.A ma obowiązek bez zbędnej zwłoki te dane usunąć.
4. Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Na Państwa żądanie RAFAMET S.A ograniczy przetwarzanie wskazanych przez Państwa danych osobowych wyłącznie do celów przez Państwa wskazanych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
5. Przenoszenia danych osobowych. Pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu elektronicznego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez RAFAMET S.A oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi.
6. Sprzeciwu. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na RAFAMET S.A może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez RAFAMET S.A danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych pod adresem:. Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Tel.: +48 32 721 33 00 fax: +48 324 191 366
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona www: www.rafamet.com
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Klauzuli zgodnie z obowiązującym prawem; w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Informujemy, że:
1)  Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.  jest Administratorem danych osobowych ze zbioru „Monitoring”;
2)  nasza siedziba mieści się w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1;
3)  można się z nami skontaktować pod nr tel. 32/7213300;
4)  celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia;
5)  dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zobowiązani zostali do zachowania poufności tych danych oraz pracownicy firmy ochroniarskiej, z którą zawarliśmy stosowaną umowę powierzenia przetwarzania danych;
6)  maksymalny okres dostępu do nagrań to 3 dni – z nagrań z hali produkcyjnej oraz maksymalnie 90 dni – z pozostałych miejsc. W przypadku postępowania, podczas którego nagranie stanowi dowód – nagranie przechowujemy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
7)  dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8)  masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd :  Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS: 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach
BDO: 000017172