FABRYKA OBRABIAREK „RAFAMET” SPÓŁKA AKCYJNA

/TEKST JEDNOLITY/

 

> pobierz Statut

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu: „RAFAMET” S.A.
 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Kuźnia Raciborska.

§ 3.

Spółka jest powołana na czas nieograniczony.

§ 4.

 1. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
 2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

§ 5.

 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 2. Spółka może tworzyć i likwidować terytorialne i rzeczowo zorganizowane przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, składy, filie i placówki, może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

 

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.

§ 6.

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),
  2. produkcja gazów technicznych (20.11.Z),
  3. odlewnictwo żeliwa (24.51.Z),
  4. odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),
  5. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),
  6. obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
  7. produkcja narzędzi (25.73.Z),
  8. produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),
  9. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),
  10. produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z),
  11. produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),
  12. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z),
  13. produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z),
  14. naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
  15. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),
  16. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
  17. dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
  18. handel energią elektryczną (35.14.Z),
  19. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
  20. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
  21. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
  22. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
  23. zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
  24. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
  25. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
  26. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
  27. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
  28. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
  29. sprzedaż hurtowa obrabiarek (46.62.Z),
  30. działalność taksówek osobowych (49.32.Z),
  31. transport drogowy towarów (49.41.Z),
  32. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A),
  33. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
  34. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
  35. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
  36. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
  37. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
  38. działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
  39. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
  40. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
  41. działalność prawnicza (69.10.Z),
  42. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
  43. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
  44. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
  45. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
  46. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
  47. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
  48. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
  49. działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
  50. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z).
 2. Jeżeli do podjęcia działalności gospodarczej określonej w ust.1 wymagane jest, na mocy odrębnych przepisów, zezwolenie lub koncesja, Spółka nie może podjąć działalności bez uzyskania wymaganego zezwolenia lub koncesji.

 

III. KAPITAŁ I AKCJE.

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.187.010,00 zł (czterdzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dziesięć złotych) i dzieli się na 4.318.701 (cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy siedemset jeden) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w seriach:

 • seria A od nr 00000001 do nr 00068165,
 • seria B od nr 00068166 do nr 00340823,
 • seria C od nr 00340824 do nr 00890195,
 • seria D od nr 00890196 do nr 01363290,
 • seria E od nr 01363291 do nr 01439567,
 • seria F od nr 01439568 do nr 04318701.

§ 8.

 1. Wszystkie akcje Spółki są na okaziciela.
 2. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
 3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela oraz dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i akcji na okaziciela na akcje imienne.
 4. Spółka może wydawać także akcje uprzywilejowane, za wyjątkiem uprzywilejowania co do głosu, przy czym ich wydanie nie może stać w sprzeczności z kodeksem spółek handlowych i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9.

Spółka może wydawać akcje w odcinkach pojedynczych bądź zbiorczych.

§ 10.

 1. Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
 2. Umorzenie przymusowe nastąpić może w przypadku działania akcjonariusza na szkodę Spółki.
 3. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

§ 11.

Spółka może emitować obligacje i inne papiery wartościowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 12.

Organami Spółki są:

 1. Zarząd Spółki,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Walne Zgromadzenie.

 

A. Zarząd Spółki

§ 13.

 1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat.
 2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu, w tym Wiceprezesów.
 4. Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
 5. Mandaty wszystkich członków Zarządu, w tym również wybranych w trakcie kadencji, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

§ 14.

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
 2. Do zakresu uprawnień Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
 3. Zarząd uchwala swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 15.

 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach swojego umocowania.

§ 16.

Umowy o pracę (kontrakty) z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych, w tym związanych ze stosunkiem pracy, pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu.

 

B. Rada Nadzorcza.

§ 17.

 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
 2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć z głosem doradczym reprezentant Skarbu Państwa.

§ 18.

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie potrzeby Rada Nadzorcza, na kolejnym posiedzeniu, może dokonać wyborów uzupełniających.
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
 3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady. Odwołanie następuje w trybie o którym mowa w ust.1.

§ 19.

 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
 2. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. W takim przypadku posiedzenie Rady powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

§ 20.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2.1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu i mogą być podejmowane jeżeli o terminie, miejscu i porządku obrad zostali należycie powiadomieni wszyscy jej członkowie, a w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady, w tym jej Przewodniczący lub Zastępca. W razie równości ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2.2. Podejmowanie uchwał możliwe jest również korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2.3. Oddanie głosu możliwe jest także na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 21.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

§ 22.

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
 4. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka Rady, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowę ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandaty nowo wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem odnośnej kadencji.

 

C. Walne Zgromadzenie.

§ 23.

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego lub Rada Nadzorcza w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w tym terminie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być również zwołane przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
 5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi.
 6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 7. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 8. Prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

§ 24.

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 2. Porządek obrad ustala Zarząd. Rada Nadzorcza ustala porządek obrad, kiedy zwołuje ona Walne Zgromadzenie.
 3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
 4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
 6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 25.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 26.

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
 2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 27.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 k.s.h. do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

§ 28.

 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Uchwała w sprawie istotnych zmian przedmiotu działalności Spółki zapada w jawnym głosowaniu imiennym oraz winna być ogłoszona.

§ 29.

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad.
 2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 30.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
  3. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  4. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  5. zmiana Statutu Spółki,
  6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  7. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  8. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  10. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i znoszenia kapitałów i funduszy celowych,
  12. podejmowanie uchwał w innych sprawach nie wymienionych w punktach poprzedzających oraz w Statucie, a zastrzeżonych w przepisach kodeksu spółek handlowych dla Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

Skuteczność uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, pod warunkiem, że uchwała ta będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów i w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą osoby reprezentujące co najmniej połowę kapitału zakładowego.

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 32.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 33.

 1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

 1. kapitał zakładowy,
 2. kapitał zapasowy,
 3. kapitał rezerwowy,
 4. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 5. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 6. fundusz załogi.

§ 35.

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 36.

 1. 1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  1. odpisy na kapitał zapasowy,
  2. inwestycje,
  3. odpisy na kapitał rezerwowy,
  4. dywidendę dla akcjonariuszy,
  5. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 37.

 1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM”, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.
 2. Ogłoszenia Spółki będą ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki.

 

Kuźnia Raciborska, dnia 19 sierpnia 2011 r.

Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska
woj. śląskie, Polska
Tel. +48 327 213 300
Fax +48 324 191 366

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd

> Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS : 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach 
Kapitał zakładowy: 43.187.010,00 zł
Kapitał wpłacony: 43.187.010,00 zł